Referanslar:
ATT İletişim ISO 27001 , ISO 9001 , ISO 10002 Belgesi Ankara    Yıldız Ata Yayınları ISO 9001 Belgesi Ankara    Olgu Araştırma A.Ş ISO 9001 ve ISO 20252 Belgesi Ankara    Yemekçim Catering San. Tic. Ltd. Şti. ISO 9001 Belgesi İstanbul    Palmiye Yemek ISO 9001 :2008 Belgesi İstanbul    Mutfak Market Endüstriyel Mutfak ve Hastane Ekipmanları ISO 9001 Belgesi , ISO 14001 Belgesi ve ISO 13485 Belgesi Ankara    Optimar Araştırma Danışmanlık A.Ş TURKAK Akrediteli ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Ankara    Baget Başkent Ekmek ISO 22000 Belgesi Ankara    Arta Tanzim Teşhir ve Organizasyon ISO 9001 Belgesi İatanbul    Deniz Nakliyat Ltd Şti ISO 9001 Belgesi Ankara    Ersil Gıda Ltd Şti ISO 9001 , ISO 22000 Belgesi Ankara
İSO 14001 BELGESİ VEREN KURUMLAR ?

ISO 14001 Belgesi veren kuruluşlar bir akreditasyon örgütü tarafından akredite edilmiş kuruluşlardır. ISO 14001 Belgesi veren kurumlar yapmış oldukları ISO 14001 Belgelendirme denetimi sonucu belge düzenlemektedirler. ISO 14001 Belgesi denetimi için başvuru yapan kuruluşların belgelendirme kapsamları doğrultusunda gerekli denetçi ve baş denetçi atamaları yapılır ve bu denetçi baş denetçiler işletmede ISO 14001 Standardı gereksinimlerini karşılayan çevre Yönetim Sistemi uygulamalarına bakarak işletmenin iso 14001 belgesi ile belgelendirilip belgelendirilemeyeceğine karar verirler. İSO 14001 denetimi esnasında aşağıda ki sorulara cevaplar aranır.

4.2. ÇEVRE POLİTİKASI
Kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetleri mahiyet, ölçek ve çevre etkilerine uygun mu? Kuruluşun, sürekli gelişme ve kirlenmenin önlenmesine dair taahhütlerini içeriyor mu? Kuruluşun yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuat ve idari düzenlemelere, kendiliğinden tabi olduğu diğer şartlara riayet edeceğine dair bir taahhüdü içeriyor mu? Çevre amaç ve hedeflerinin tespiti ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve görevi görüyor mu? Belgeye bağlanması, uygulanması, idame ettirilmesi ve çalışanlara duyurulması sağlanıyor mu? Kamu oyunun incelemesine açık tutuluyor mu?

4.3. PLANLAMA
4.3.1.Çevre Boyutları
Kuruluş, çevre üzerinde önemli etkilere sahip olanlarını tayin edebilmek amacıyla faaliyet, ürün ve hizmetlerinin kendisi tarafından kontrol altında tutabilen veya etkilenebilen çevre boyutlarını belirleyebilmek için bir usul veya usuller geliştiriyor ve bunun idame ettirilmesini sağlıyor mu? Kuruluş bu önemli etkilerle çevre boyutlarının, çevre amaçlarıyla bağlantılı olarak ele alınıp incelenmesini sağlıyor mu? Kuruluş, en son durumu yansıtmak amacıyla bu konudaki bilgileri sürekli olarak yenilemesini sağlıyor mu?

4.3.2. Kanuni ve diğer şartlar
Kuruluş, faaliyet, ürün ve hizmetlerine uygulanabilecek olan; kanundan doğan ve kanundan doğmadığı halde kendiliğinden uymayı kabullendiği, şart ve gerekleri tespit ediyor mu? Bunları sağlamak amacıyla bir usul geliştiriyor mu?

4.3.3.Amaç ve hedefler
Kuruluş, bünyesi içindeki her görev ve her düzey için çevre amaç ve hedeflerini tespit edip, bunların belgeye bağlanmasını ve idame ettirilmesini sağlıyormu? Kuruluş, amaçlarını tespit eder ve gözden geçirirken hukuki şartlarla diğer kaynaklarda koşulan şart gerekleri; kendisi ile ilgili önemli çevre boyutlarını, teknoloji konusundaki seçim imkanlarını; mali durumu ve işletme şartlarını, iş durumunu ve ilgili tarafların görüşlerini dikkate alıyor mu? Hedef ve amaçlar, kirlenmenin önlenmesiyle ilgili taahhüdü de içine almak üzere, çevre politikasıyla tutarlımı?

4.3.4.Çevre yönetim programı veya programları
Kuruluşun uygun her bir görev ve yönetim kademesinin amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere sorumluluğunun tespit ve tayini hakkında bilgi içeriyor mu? Bunların gerçekleştirebilmeleri için gerekli araçlarla, gerçekleştirme tarih ve süreleri hakkında bilgi içeriyor mu?

4.4.UYGULAMA VE İŞLETME
4.4.1.Bünye (yapı) ve sorumluluk
Çevre yönetiminin etkinliğini sağlamak amacıyla görevler, sorumluluk ve yetkiler tarif edilip, belgeye bağlanıp ve ilgililere duyuruluyor mu? Yönetim, ÇYS’ nin uygulanması ve kontrolü için gerekli kaynakları sağlıyor mu? Bu kaynaklar, özel hünerleri, beşeri, teknolojik ve mali kaynakları içeriyormu? Kuruluşun üst yönetimi, diğer sorumluluklarına bakmaksızın;bu TS/ISO standardına göre çevre yönetim sisteminin uygulamasını ve idame ettirilmesini sağlamak amacıyla belirlenmiş görevlere, sorumluluk ve yetkilere sahip olan bir yönetim temsilcisi tayin ediyormu? ÇYS' nin gözden geçirilmesine ve geliştirilmesine esas teşkil etmek amacıyla sistemin icraat ve başarı derecesini üst yönetime rapor etmek amacıyla belirlenmiş görevlere, sorumluluk ve yetkilere sahip olan bir yönetim temsilcisi tayin ediyormu?

4.4.2.Eğitim, bilinçlendirme ve ehliyet
Kuruluş, çalışanların her seviyede ve her çeşit göreve katılanların; ÇYS’ nin gereklerine uymasını sağlıyor mu? işleri ile ilgili faaliyetlerle, fiili veya potansiyel çevre etkilerinin önemi, şahsi icraat ve başarıların geliştirilmesinin çevreye sağladığı yararlar varmı? Çevre politika ve usullerine , acil haller için hazırlıklı olma ve gerekli işlemleri uygulamayı da içine almak üzere- ÇYS’ nin koştuğu şartlara riayetin sağlanmasında görev ve sorumlulukları sağlıyor mu? İşlemlerde takip edilen belirli usullerden ayrılmanın muhtemel sonuçları önemini anlamaları ve bu konuda bilinçlendirilmeleri için gerekli usulleri tespit edip, bunların idamesini sağlıyor mu? Çevre üzerinde önemli etkilere sebep olabilecek görevleri yapan kişiler, uygun öğretim ve eğitime ve/veya gerekli tecrübe ve ehliyete sahipmi?

4.4.3.İletişim
Kuruluş, çeşitli kademeler ve çeşitli görevleri yapan birimler arasında iletişim sağlıyor mu? Kuruluş dışındaki ilgili taraflardan gelen uygun belgelerin kabulü, kaydı ve cevaplandırılması için usuller ihdas edip, bunların idamesini sağlıyormu? Kuruluş, önemli çevre boyutları ile ilgili dış haberleşmeler için gerekli usul ve işlemleri gözden geçirip bu konudaki kararları kaydediyormu?

4.4.4.ÇYS ile ilgili belgeye bağlama işlemleri
Kuruluş, yönetim sisteminin ana unsurlarının ve bunlar arasındaki ilişki ve iş birliğinin tarifini sağlıyor mu? Kuruluş, ilgili belgeleme işlerinin yönlendirilmesi için gerekli bilgileri sağlayıp, yazılı ve elektronik ortamda saklanmaları için gerekli tedbirleri alıyor mu?

4.4.5.Belge kontrolü
Kuruluş; bu TS-ISO standardı tarafından gerekli görülen bütün belgelerin: yerlerinin tayinini sağlamak amacıyla gerekli usulleri belirleyip bunları idame ettiriyor mu? belirli süreler içinde gözden geçirilmeleri, gerektiğinde bu işlemin uygun şekilde yapılmasını ve yeterliliklerin yetkili personel tarafından onaylanmasını sağlamak amacıyla gerekli usulleri belirleyip bunları idame ettiriyor mu? en son kopyalarının çevre yönetim sisteminin etkin bir şekilde çalışması için önemli görülen işlemlerin yapıldığı bütün mahallerde bulundurulmasını sağlamak amacıyla gerekli usulleri belirleyip bunları idame ettiriyor mu? geçerliliğini yitirmiş nüshaların gönderildikleri ve kullanıldıkları yerlerden hemen toplanmasını veya istenmeyen kullanımların önlenmesini sağlamak amacıyla gerekli usulleri belirleyip bunları idame ettiriyor mu? hukuki sebeplerden dolayı veya bilgilerin saklanması amacıyla muhafaza edilen geçersiz kopyaların uygun bir şekilde belirtilmesini sağlamak amacıyla gerekli usulleri tanımlıyor mu? Belgelerin, okunabilir olmasını, yürürlük veya gözden geçirme tarihini taşımasını, kolayca belirlenebilmesini, belirli bir süre boyunca düzgün bir şekilde saklanmasını sağlanabiliyor mu? Değişik belgelerin uygulamaya konması ve değiştirilmesi ile ilgili olarak, usul ve sorumluluklar tespit edilip ve idame ettiriliyor mu?

4.4.6.İşlem kontrol
Kuruluş; politika amaç ve hedeflerine uygun olarak tespit edilmiş önemli çevre boyutlarıyla bağlantılı işlem ve faaliyetleri belirliyor mu? Kuruluş, bakım ve idame işlemleri de dahil olmak üzere, belirli şartlar altında yürütülmelerini sağlamak için, bu faaliyetleri: yoklukları çevre politika ve amaçlarından sapmalara yol açabilecek, belgeye bağlanmış usullerin ihdas ve idamesi yoluyla planlıyor mu? işlem kontrol kıstaslarına riayetin sağlanması yoluyla planlıyor mu? kuruluş tarafından kullanılan mal ve hizmetlerin önemli çevre boyutları ile bağlantılı usullerin tedarikçilere ve müteahhitlere bildirilmesi yoluyla planlıyor mu?

4.4.7.Acil hal hazırlığı ve bu hallerde yapılması gereken işlemler
Kuruluş, kazalara ve acil hallere maruz kalma ihtimalinin tayini ve bu hallerde ortaya çıkabilecek çevre etkilerinin önlenmesi veya hafifletilmesi için usuller koyup, idame ettiriyor mu? Kuruluş, özellikle, kazaların ve acil hallerin ortaya çıkmasından sonra acil hal hazırlığı ve bu hallerde yapılması gereken işlemlerle ilgili usulleri göz. geçirip, gerektiğinde yeniden düzenleniyor mu? Kuruluş, mümkün olduğunca bu usulleri uygun aralıklarla denemeye tabi tutuyor mu?

4.5.KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET
4.5.1.İzleme ve ölçme
Kuruluş, çevre üzerinde önemli etkileri olabilen işlem ve faaliyetlerin başlıca karakteristiklerini düzgün bir şekilde izlemek ve ölçmek için,belgeye bağlı bir usul ihdas edip,idamesini sağlıyor mu? Bu usul, icraat ve başarı derecesine takip etmek için bilgilerin kaydedilmesini, ilgili işlem kontrollerini ve bunların kuruluşun amaç ve hedeflerine uygunluğunu ihtiva ediyor mu? İzleme ekipmanı, kuruluşun usullerine göre kalibre edilip, bu işlemlerin kayıtları tutulup saklanıyor mu? Kuruluş, faaliyetlerinin yürürlükteki çevre mevzuatına uygunluğunu düzgün aralıklarla gözden geçirmek için belgeye bağlı usuller koyup, bunların idamesini sağlıyor mu?

4.5.2.Riayetsizlik
Düzeltici-önleyici faaliyet Kuruluş, riayetsizliklerin takibi ve incelenmesi, bu riayetsizliklerle zararlı etkileri hafifletecek yönde harekete geçilmesi, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılması ve sonuçlandırılması konusunda sorumluluk ve yetkinin tarifi için usuller ihdas edip, bu usulleri idame ettiriyor mu? Fiili veya potansiyel riayetsizliklerin sebeplerinin ortadan kaldırılması için girişilen faaliyetler, problemlerin büyüklüğüne uygun ve ortaya çıkan çevre etkisiyle orantılı mıdır? Kuruluş, düzeltici ve önleyici faaliyetler sonucu belgeye bağlı usullerde yapılan değişiklikleri uygulayıp, kaydediyor mu?

4.5.3.Kayıt
Kuruluş, çevreyle ilgili kayıtların belirlenmesi, idamesi ve yönetimi için gerekli usulü koyup, bunları idame ettiriyor mu? Bu kayıtlar eğitim, denetim ve gözden geçirme işlemlerinin sonuçlarını da ihtiva ediyor mu? Çevre ile ilgili kayıtlar okunaklı, belirlenebilir ve söz konusu faaliyet, ürün ve hizmetin izlenmesine elverişlimidir? Bu kayıtlar, kolaylıkla ulaşabilecek, tahribata ve bozulmaya karşı korunacak, kaybolmalarını önleyecek şekilde depolanıyor mu? Bunların ne kadar süreyle muhafaza edilecekleri bir sürece bağlanıyor mu? Bu kayıtlar, bu standardın şartlarına uygunluğunu göstermek amacıyla, sistem ve kuruluşa uygun bir şekilde saklanıyor mu?

4.5.4.ÇYS denetimi
Kuruluş; ÇYS'nin bu standardın şartlarını da içine almak üzere, planlanan düzenlemelere uyup uymadığını tayin etmek, Kuruluş; ÇYS'nin uygun bir şekilde uygulanıp, idamesinin sağlanıp sağlanmadığını tayin etmek, Kuruluş; elde edilecek sonuçlar hakkında yönetime bilgi sağlamak, amacıyla uygun aralıklarla yapılması gereken ÇYS denetimleri içinde program veya programlar ve usuller koyup, bunları idame ettiriyor mu? Kuruluşun her türlü zaman ve görev çizelgesini de içine alan denetim programı, söz konusu faaliyetin çevre yönünden arz ettiği öneme ve bir evvelki denetimin sonuçlarına dayanıyor mu? Denetim usulleri gönüllü, denetim kapsamı, sıklığı ve metodolojileri ile birlikte, denetimin yürütülmesini ve sonuçlarını bir rapora bağlanmasını da içine alaca şekilde kapsamlı mı?

4.6.YÖNETİMCE YÜRÜTÜLEN GÖZDEN GEÇİRME
Kuruluşun üst yönetimi, uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin devam ettiğini teminat altına almak için kendisinin tayin ettiği aralıklarla ÇYS’ yi gözden geçiriyor mu? Yönetimce yürütülen gözden geçirme işlemi yönetimi iyi bir değerlendirme yapabilmesi için gerekli bilgilerin toplanmasını sağlıyor mu? Bu gözden geçirme işlemi belgeye bağlanıyor mu? Yönetimce yürütülen gözden geçirme işlemi, ÇYS denetim sonuçlarının, değişen şartların ve sürekli gelişim taahhüdünün ışığı altında; politikada amaçlarda ve sistemin diğer unsurlarında yapılması muhtemel değişikliklere temas ediyor mu?